Kontakt MŠ: 
t.č. 044 3810461
mail:msvazec@gmail.com


Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy
na školský rok 2021/2022
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59
zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu.
Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva
školstva SR (MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole.
Riaditeľ základnej školy s materskou školou postupuje pri prijímaní písomných
žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec na školský rok 2020/2021
prebiehať v období od 01.05.2021 do 15. mája 2021 (v pracovných dňoch)
v budove MŠ.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou alebo
e-mailom aj priebežne počas školského roka.
Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie budú zaevidované,
rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané najneskôr do konca 15.júna.
K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý
musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa absolvovalo, alebo nie.
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich
rokov veku.
Do materskej školy prijímame aj deti od dvoch rokov veku, ak to dovolia
materiálne, personálne a kapacitné podmienky MŠ.
Dieťa sa do MŠ prijíma k začiatku školského roka 2021/2022. Žiadosti na tento
školský rok sa podávajú od 01.mája do 15. mája 2021, alebo v priebehu
školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.
Rodič podáva žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vedeniu
materskej školy.
Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa rodič môže vyzdvihnúť v materskej škole,
alebo si ho vytlačí z webovej stránky MŠ.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka
riaditeľ vydá do 30. júna. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ počas
školského roka vydá riaditeľ školy do 30. dňa odo dňa prevzatia žiadosti.
Rozhodnutia o prijatí si rodičia prevezmú osobne, alebo sú zaslané poštou.
Zákonné podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom č.
245/2008 Z. z.
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti:
- deti, ktoré dovŕšili priaty rok veku a od septembra 2021 začnú plniť povinné
predprimárne vzdelávanie.
V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje
kapacita školy, prednostne budú prijaté:
 deti s trvalým pobytom vo Važci
 súrodenci detí už navštevujúcich našu MŠ,
 deti pochádzajúce z rodín v hmotnej núdzi a znevýhodneného prostredia,
 deti podľa poradia od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy.
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, prednostne sa prijíma:
a.) deti, ktoré nastúpia do materskej školy k 1. septembru príslušného školského
roka.
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie
ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len
vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti
ako aj detí vo veku od troch rokov.
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. môže byť dieťa prijaté na adaptačný pobyt v
MŠ, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Po úspešnom procese adaptácie bude
dieťaťu vydané Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na
predprimárne vzdelávanie. O ukončení adaptačného pobytu rozhodne riaditeľ
školy.
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec je podľa VZN
č.3/2019.
Pred vstupom do MŠ by malo mať každé dieťa osvojené základné hygienické
návyky a malo by ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie
nosiť plienky (ani na spanie), cumeľ, a malo by mať snahu jesť lyžicou a piť z
pohára.
Ak pri prijímaní počas školského roka viac detí súčasne spĺňajú uvedené
podmienky, rozhoduje i dátum prevzatia žiadosti. Ak riaditeľ školy do 15. júna,
vydá rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ, žiadosť do MŠ sa naďalej eviduje,
až kým zákonný zástupca neoznámi, že o umiestnenie do MŠ už nemá záujem.


Oznam o termíne a podmienkach prijímania deti na
predprimárne vzdelávanie na šk. rok 2021/2022
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle
§ 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z.
o materskej škole v znení neskorších predpisov na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu.
Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky Ministerstva
školstva SR (MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Riaditeľ základnej školy s materskou školou postupuje pri prijímaní písomných
žiadostí od zákonných zástupcov v zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
V zmysle vyššie uvedeného bude zápis detí do materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Važec na školský rok 2021/2022 prebiehať v
období od 01.05.2021 do 15. mája 2021 (v pracovných dňoch) v budove MŠ.
Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou alebo e-mailom
aj priebežne počas školského roka. Všetky žiadosti o prijatie na predprimárne
vzdelávanie budú zaevidované, rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí budú vydané
najneskôr do 15.júna 2021.
K žiadosti sa prikladá lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý
musí obsahovať údaj o povinnom očkovaní, ktoré dieťa absolvovalo, alebo nie.
Žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť priamo v materskej škole, alebo stiahnuť z
webovej stránky MŠ. Podmienky na prijatie a bližšie informácie si môžete
prečítať na webovej stránke MŠ, alebo na nástenkách v materskej škole.
Admin login