O Z N A M !
Oznamujeme stravníkom, že dňa 29.6.2018, varíme len pre MŠ,stravníci  ZŠ 1, ZŠ 2, sú hromadne odhlásení.

1,  Žiadame stravníkov, ktorí sa nebudú stravovať od 25.-29.6.2018, aby sa odhlásili z obedov do 22.6.2018. Po tomto termíne už nebude možné sa z obeda odhlásiť.

2, Oznamujeme stravníkom, že prihlášky na stravovanie na školský rok 2018-2019, je potrebné vyplnené a podpísané odovzdať do konca júna 2018.


****************************************
*********************************************************************

O Z N A M !

          Oznamujeme stravníkom, že od 1.9.2013  sa stravné uhrádza bankovým prevodom. Odporúčame zadať trvalý príkaz na úhradu mesačne vopred,  k 25.dňa príslušného mesiaca

nasledovne:


č.účtu:                162 951 0002/5600  Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN.            SK47 5600 0000 0016 2951 0002

var.symbol:         /bude pridelený ved.ŠJ pri odovzdaní prihlášky/

poznámka:           uviesť meno a triedu žiaka


v šk.roku 2018-2019 zadajte platby:        1.stupeň                         19,50€

                                                                 2.stupeň                         20,70€

                                                                  MŠ /d.+o.+ol./               22,90€

                                                                  MŠ/d.+o./                      18,50€

                                                                  HN ZŠ                             4,90€

                                                                  HN MŠ                            9,10€

trvalý príkaz zadávajte s účinnosťou od 20.8.2018-  22.5.2019 . Preplatky na stravnom budú vrátené na  účty uvedené v prihláške v mesiaci júl 2018.
V zmysle zákona č.245/2008Z.z.o výchove došlo k úprave finančných limitov na školské stravovanie, k 1.10.2011 sa mení stravné nasledovne:

Denný poplatok za stravné:

                      1,12 €        (des. 0,26€+ obed 0,64€+ olovrant  0,22€)

ZŠ 1.stupeň       0,95 €

ZŠ 2. stupeň      1,01€

réžia                   0,50€( na mesiac- pre všetkých stravníkov)   (VZN č.3/2012 platné od 1.9.2012)

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravu je možné deň vopred do 14,30h. Za odhlásené sa dieťa považuje odovzdaním stravného lístka na príslušný deň. Zákonný zástupca odhlasuje svoje dieťa- žiaka pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade ochorenia je možné stravu odobrať len v prvý deň choroby.


tel.kontakt.  ŠJ pri ZŠ s MŠ Važec: 044-3811301
Admin login