18:00 21-1-2021

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Oznámenie o zmene hodnotenia a ospravedlňovania vymeškaných hodín


Vážení rodičia,
na základe usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie v 2. polroku školského roka 2019/2020 Vám vedenie ZŠ s MŠ vo Važci oznamuje zmenu hodnotenia žiakov.

Pre prvý stupeň:
Predmety so zmenou klasifikácie na hodnotenie absolvoval
• Telesná a športová výchova
• Výtvarná výchova
• Hudobná výchova
• Informatika
• Pracovné vyučovanie
• Naďalej ostáva v platnosti hodnotenie Etickej výchovy a Náboženskej výchovy tak, ako bolo v 1. polroku.

Pre druhý stupeň:
Predmety so zmenou klasifikácie na hodnotenie absolvoval
• Telesná a športová výchova
• Výtvarná výchova
• Hudobná výchova
• Informatika
• Občianska náuka
• Technika
• Naďalej ostáva v platnosti hodnotenie Etickej výchovy a Náboženskej výchovy tak, ako bolo v 1. polroku.

Pre žiakov špeciálnych tried:
• Žiaci špeciálnych tried pri zohľadnení práce budú hodnotení absolvoval vo všetkých vyučovacích predmetoch.

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné uskutočniť najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 08. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dosiahli známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.

Žiaci, ktorí neabsolvovali vyučovací proces /do 13. 03. 2020/ z dôvodu ochorenia alebo iných dôvodov, sú povinní doručiť do školy/poštou: Školská 339, 032 61 Važec/ potvrdenie od lekára alebo rodiča /len po konzultácii s triednym učiteľom/ do 30. 04. 2020.