Záujmové krúžky
V školskom roku 2019/2020 si žiaci môžu vybrať z nasledujúcich krúžkov