7:31 18-5-2022

Organizácia vyučovacích hodín
Hodina Začiatok Koniec
1 8:00 8:45
2 8:55 9:40
3 9:45 10:30
4 10:45 11:30
5 11:35 12:20
6 12:30 13:15
7 13:45 14:30
8 14:35 15:20
Oznam k zápisu do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 339, Važec oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis pre šk. rok 2022/2023 sa uskutoční 7. apríla 2022 od 14:00 do 17:00 v priestoroch ZŠ. Do 1. ročníka sa budú zapisovať deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016. Na zápis sa zákonní zástupcovia dostavia spolu s dieťaťom. V prípade, ak sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže zúčastniť zápisu, je potrebné, aby zákonní zástupcovia vyplnili a podpísali písomné vyhlásenie - splnomocnenie.

 

K zápisu je potrebné doniesť:

 

Vstup do budovy školy stanovuje platná vyhláška ÚVZ (prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom prípadne rúškom).

Školskú zrelosť Vášho dieťaťa si môžete overiť vyplnením dotazníka školskej zrelosti.

 

Pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupu rozhodnúť o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní ďalší jeden rok. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia CPPPaP.

 

Možnosť predčasného nástupu do školy

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje potvrdením príslušnej materskej školy. 

 

Priebeh zápisu

Počas zápisu pedagóg hravou formou zisťuje pripravenosť detí. Overujú sa základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, rozprávanie podľa obrázka, prednes básne, prípadne spev pesničky. Ide o orientačné posúdenie pripravenosti dieťaťa na školské prostredie. Rodič vyplní potrebné tlačivá s údajmi o dieťati a dostane základné informácie k nástupu dieťaťa do školy.

 

Prílohy na stiahnutie:

Dotazník školskej zrelosti

Písomné vyhlásenie - splnomocnenie