Stanovy žiackeho parlamentu

1. Povinnosti členov školského parlamentu
- poznať školský poriadok a neporušovať ho,
- poznať práva učiteľov a žiakov,
- pravidelne sa zúčastňovať na schôdzkach školského parlamentu,
- správať sa slušne a dôstojne,
- plniť zadané úlohy,
- pravidelne oznamovať učiteľovi nedostatky v triede.

2. Práva členov školského parlamentu
- slobodne vyjadriť svoj názor,
- podávať návrhy na skrášlenie areálu školy, jedálne, ihriska, ....
- možnosť požiadať o odstúpenie z funkcie,
- zvolať mimoriadne zasadnutie školského parlamentu.

3. Povinnosti predsedu školského parlamentu:
- oznámiť členom parlamentu deň schôdze,
- zúčastňovať sa na rokovaniach s riaditeľkou školy.