Školská družina

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Účelom smernice je určiť spôsob prihlasovania a odhlasovania detí do školský klub (ŠKD) detí a
úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
ktorý je súčasťou Základnej školy s materskou školou vo Važci.
Prihlasovanie a odhlasovanie:
1. Žiaci sa do školského klubu detí zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej
prihlášky podanej ich zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna príslušného školského roka.
2. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín podania prihlášok do 10. septembra príslušného
školského roka.
3. O zaradení do ŠKD vydá riaditeľ školy ako príslušný orgán štátnej správy Rozhodnutie o zaradení
dieťaťa do ŠKD, riaditeľstvo uprednostní deti zamestnaných rodičov pred deťmi, ktorých
mamičky sú na MD.
4. Do ŠKD možno zaradiť aj žiakov na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku.
5. Odhlásiť dieťa z pravidelnej dochádzky v školskom klube je povinný zákonný zástupca na základe
písomnej odhlášky, ktorú odovzdá príslušnej vychovávateľke.
Čl. 2
Výška poplatku a spôsob platby
1. V zmysle § 114 ods.6 a ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol stanovený povinný
príspevok na úhradu za pobyt žiaka v školskom klube detí. Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí je určená zriaďovateľom školy (VZN č.4/2009 zo dňa
16.12.2009) 3mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 26. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
Príspevok je možné uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov.
3. Príspevok sa uhrádza platbou v hotovosti vychovávateľke v ŠKD na prijímový pokladničný doklad.
4. Pri nepravidelnej dochádzke žiaka do školského klubu detí a taktiež v prípade jeho ospravedlnenej
neprítomnosti v ŠKD pre chorobu a pod. sa výška príspevku nekráti.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010


Vo Važci, 9. 12. 2009                                         Mgr. Agata Ilavská
Smernica pre školský klub detí