Prijímacie skúšky
Harmonogram prijímacieho konania

Talentové skúšky:
Do 01. 2.     Zverejnia stredné školy kritéria pre talentové skúšky.
Do 20. 2.    Zákonný zástupca odovzdá prihlášku na podpis riaditeľovi ZŠ (talentové skúšky).
Do 28. 2.    ZŠ odošle prihlášky na školy s talentovou skúškou.


Ostatné študijné a učebné odbory a 8. ročné gymnázia:
Do 31. 3.   Zverejnia SŠ kritéria pre prijímacie skúšky.
Do 10. 4.   Zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášky na podpis riaditeľovi školy.
Do 20. 4.   ZŠ odošle prihlášky na SŠ aj na 8. ročné gymnázia.
Do  6. 6.     Riaditeľ SŠ rozhodne, či sa bude konať aj druhé kolo prijímacích skúšok.

Testovanie deviatakov - 2017 (MONITOR):
  5. 4. 2017  (náhradný termín: 20. 4. 2017)

Termíny prijímacích skúšok:
Talentové: 25. 3. - 15. 4. 2017
1. kolo prijímacích skúšok: 1. termín: 9. 5. 2017
2. termín: 11. 5. 2017
2. kolo prijímacích skúšok: 20. 6. 2017

Informácie o prijímacom konaní
Prihlášky vyplňuje a kompletizuje ZŠ. Žiak si môže podať 2 prihlášky + 1 prihlášku na talentovú školu- t.j. na školu, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu. Žiak si môže podať aj obe prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory. Obe prihlášky sú rovnocenné.
Na prihláške sa uvádza prospech z konca 6,7,8 a polroku 9. ročníka, úspešnosť testovania deviatakov v percentách, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach v okresných kolách, ktoré musia byť dokladované diplomom, alebo potvrdením organizátora súťaže. Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.
Žiaci s poruchami učenia, ktorí sú v evidencií CPPPaP a sú hodnotní podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s poruchami učenia, sa táto skutočnosť uvádza aj na prihlášku a SŠ musí podľa vyhlášky Ministerstva školstva, brať túto skutočnosť do úvahy v prijímacom procese. Ak má žiak lekárom priznanú ZPS (zníženú pracovnú schopnosť), je potrebné k prihláške priložiť kópiu potvrdenia posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.

Zápisný lístok:
Slúži na zápis žiaka po prijatí na SŠ, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Zápisný lístok vydáva ZŠ. Každému žiakovi je možné vydať len jeden zápisný lístok, ktorý prevezme rodič na podpis. Rodič môže svoje dieťa zapísať len na jednu vybranú školu. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj druhá škola, môže zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a priniesť ho na inú školu. Zrušením zápisu a vybratím zápisného lístku končí možnosť štúdia žiaka na tejto škole.

Teším sa na stretnutie s Vami, Mgr.Miroslava Juhásová