Materská ?kola
Materská škola ja súčasťou Základnej školy, nachádza sa v tichom prostredí prírody, ktorá ponúka bezprostredný kontakt s prírodou.

V zariadení sú tri triedy. V 1. triede je 15 detí,  v 2. triede je 20 detí v 3. triede je 22 detí. Kapacita zariadenia je naplnená.

Výchovu a vzdelávanie v materskej škole vykonávajú štyri kvalifikované učiteľky,ktoré spĺ
ňajú  podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Prevádzkoví zamestnanci sú upratovačka a kuchárky .

Od roku 2009 pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Materská škola má vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program zameraní na predprimárne vzdelávanie detí vo Važci.

Poloha našej školy je priamo pod Vysokými Tatrami, naskytá sa nám pohľad na krásnu panorámu. Názov školského vzdelávacieho programu je Zvedavé očká, pretože vystihuje poslanie našej materskej školy zamerať sa na enviromentálnu výchovu. Obohatiť poznanie detí o okolitý svet, rozvíjať prírodovednú gramotnosť.

Deti objavujú, pozorujú, získavajú primerané poznatky o ochrane prírody, spoznávajú prírodu a jej význam, rozvíja sa emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vyjadrujú svoje city k okoliu, naučia sa niesť zodpovednosť za svoje konanie. Rozvíjajú sa motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia. Preto je názov ŠkVP
– Zvedavé očká.